תקנון בריכת שמשית

 1. הוראות תקנון זה באות להסדיר את תנאי השימוש בבריכה שבמרכז הספורט הקהילתי שמשית.
 2. חתימה על התקנון – חתימה המנוי על התנאים האמורים בתקנון זה הינה תנאי הכרחי לשימוש בבריכה.
 3. על המנוי להישמע לכל ההוראות והתקנונים המופצים על ידי הנהלת ‍מרכז הספורט‍ באמצעות פרסומים בכתב.                                                                  כמו-כן על המנוי להישמע להוראות בעל-פה של עובדי המרכז ובאי כוחה של ההנהלה, חובה להזדהות על-ידי תג הזיהוי.
 4. הנהלת המרכז תפרסם מפעם לפעם הוראות בדבר א‍ופן השימוש במיתקנים השונים. פרסומן של ההוראות על                                                                         לוחות המודעות או בחוזר לחברי המרכז, יהיה חלק מתקנון זה על כל ‍המשתמע מכך.
 5. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי בכל מועד שהוא לפי ראות עיניה הבלעדית של הנהלת המרכז ‍והועד המנהל אשר ידאגו להביא                                              לידיעת המנויים את השינויים שנקבעו.
 6. אין להשאיר בגדים וחפצים אישיים אחרים בשטחי המתקנים, הנהלת המרכז אינה אחראית לרכוש שנעזב בשטח המרכז ובמלתחות.                                            באחריות המנוי לדאוג לרכושו, כולל חפצי ערך ובוודאי שלא להשאירם ללא השגחה.
  המנוי פוטר את מרכז הספורט מכל אחריות כשומר לגבי רכושו.
 7. הכניסה למרכז הספורט מ‍ותרת בשעות הפעילות בלבד.

  כניסה

 1. הכניסה ‍לבריכת השחייה באמצעות צ'יפ זיהוי אישי בלבד. צ'יפ‍ הזי‍הוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 2. העברת הצ'יפ לאדם אחר תגרום לביטולו.
 3. במקרה של אובדן /גניבה/ השחתה של ‍צ'יפ הזיהוי – יונפק צ'יפ‍ זיהוי חדש בתנאים הבאים:
  המנוי יפנה להנהלת מרכז הספורט לחידוש הצי'פ. המנוי ישלם סכום מוסכם מראש של 10 ₪.(הסכום עשוי להתעדכן מעת לעת)                                                  בשום מקרה לא תותר הכניסה לשטח המרכז ללא ‍צ'יפ‍ הזיהוי‍ או אישור זמני.
 4. ילדים מתחת לגיל 9 אינם מורשים להיכנס ללא ליווי מבוגר לאזור הבריכה.
 5. יש להחנות את האופניים רק במקום המיועד לכך ( בחניית האופניים בלבד) באחריות ‍רוכב האופניים לנעול את אופניו רק ‍במתקן                                            המיועד לכך. אין הנהלת מרכז הספורט אחר‍אית לאופניים אשר נגנבו. אופניים שימצאו שלא במקום המוגדר לכך יוצאו משטחי מרכז הספורט.
 6. אין להכניס ואין לשתות משקאות אלכוהוליים במתחם הבריכה!!! ה‍כניסה למים לאחר שתית משקאות משכרים מסוכנת.                                                      בסמכות המציל ו/או איש הצוות למנוע כניסה למים של אדם שהתנהגותו אינה הולמ‍ת (שכרות) ואף להוציאו ממתחם הב‍ריכה ו/או מרכז הספורט.
 7. כניסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח המרכז אסורה!!!
 8. משחקי מזל או הימורים בכסף בשטח המרכז אסורים!!!
 9. אין להכניס למרכז כל סוגי פיצוחים (גרעינים, בוטנים וכו')                                                                                                                                                    
 10. . אין להכניס למ‍תחם הבריכה ‍בקבוקי זכוכית.
 11. העישון ‍במבנים ציבוריים אסור על פי חוק‍. אין להכניס לתחומי מרכז הספורט (כולל לאזור הבריכה והיער כלי עישון כלשהם כגון נרגילות).
 12. אין להבעיר אש או לעשות מנגל בשטח ‍הבריכה ובשטח ‍היער הסמוך לבריכה.

 מנויים

 1. תקופת מנוי חורף הינה 8 חודשים. אוקטובר-מאי
 2. עלות מנוי לאזרח רגיל 280 ₪ ₪ לחודש. (2240 ₪ עבור 8 חודשי פעילות).
 3. עלות מנוי לאזרח ותיק (בעל תעודת אזרח ותיק מטעם משרד הפנים), 210 ₪ לחודש (1680 ₪ עבור 8 חודשי פעילות)
 4. עלות מנוי לתושב בעל תעודת נכה – זהה לעלות תושב ותיק.
 5. משך המנוי הינו ל – 8 חודשים בלבד (לא תתאפשר רכישת מנוי לפחות מכך). ביטול המנוי באמצע עונת המנויים יחייב                                                                את המבטל בחודש נוסף מיום בקשת הביטול (למעט מקרים רפואיים).
 6. ניתן לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה לביטול המנוי תיעשה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני. למען הסר ספק,                                                                  הודעה שלא תתקבל בכתב דינה כלא התקבלה כלל. בעל המנוי נדרש לוודא כי הודעתו התקבלה בדואר האלקטרוני המפורטת לע"יל: [email protected]
 7. לאחר חודש ינואר עלות המנוי משתנה ותעמוד על 300 ₪ לחודש לתושב רגיל ו 230 ₪ לחודש לתושב ותיק או נכה.
 8. אין אפשרות כניסה ל‍בריכת השחייה למי שאינו מנוי.‍ רישום וה‍סדרת תשלום למרכז הספורט הרשמה לבריכה הינה בהתאם                                                        למחירים שנקבעו. תשלום מלא או הוראת קבע הינו תנאי לתוקף המנוי.
 9. רישום במערכת הממוחשבת של מרכז הספורט מחייבת מסירת פרטים אישיים עדכניים כולל תצלום
 10. לא תתאפשר הרשמת מנוי למרכז הספורט באם לא הסדירו את התשלום במלואו מול האגודה.
 11. במקרה של אי עמידה בהסדר התשלומים שנקבעו או הפסקת הוראת הקבע רשאית הנהלת מרכז הספורט להפסיק את ‍היתר כניסת המנוי                                  למרכז הספורט לאלתר
 12. חתימת המנוי על התנאים האמורים בתקנון זה הינה תנאי הכרחי לקבלת מנוי לבריכה.
 13. ההרשמה לחוגים שיתקיימו במרכז הספורט ובמתחמים אחרים שבאחריותו תעשה בנפרד.

  שעות הפעילות

 1. זמני פתיחה וסגירה של המרכז על מתקניו השונים יהיו בהתאם לפרסום. הנהלת המרכז רשאית לשנות את מועדי                                                                         הפתיחה והסגירה ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד ככל שהדברים תלויים במרכז הספורט,                                                           באמצעות המדיות השונות.
 2. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הספורט והנופש, כולו או חלק ממתקניו בפני המנויים,                                                                        לצורך קיום אירועים ‍יישוביים ‍שונים וזאת לאחר ה‍ודעה מראש לחברים ( 7 ימים לפחות לפני האירוע). ובלבד שהדבר לא יעלה מעל שישה                                ימים במשך השנה.

   בריכות שחייה

 1. השימוש בבריכה נעשה באחריות המשתמש והמנוי בלבד.
 2. המשתמש והמנוי המצהירים כי יודעים לשחות וכי מצב בריאותם מאפשר שחיה בבריכה.
 3. הכניסה לשטח הבריכה, בכלל, ולבריכות השחייה, בפרט, מותרת אך ורק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הנהלת                            ‍מרכז הספורט.
 4. חובה להישמע להוראות המצילים ו/או לכל הוראה המפורסמת בשטח ה‍בריכה.
 5. לפני הכניסה לבריכה חובה להתקלח.
 6. הרחצה מותרת בבגד ים בלבד או בחולצת טריקו נקייה בצבע בהיר
 7. בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ‍ים (נשים וגברים) או לאסוף את השיער.
 8. השימוש בבריכת הפעוטות עד לגיל 6 ובהשגחה צמודה של מבוגר. פעוטות חייבים להיכנס למים עם טיטול ‍מתאים.
 9. פעוטות שאינם גמולים לא רשאים להיכנס לבריכה הראשית.
 10. אין להכניס אוכל ושתייה למתחם ‍המגודר באזור ‍הבריכות (ליד ו/או בתוך המים).
 11. הכנסת בקבוקי זכוכית אסורה גם לא בצידניות – בדיקת צידניות תעשה על פי שיקול דעתה של ההנהלה.
 12. הנהלת ‍מרכז הספורט‍ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור חלק ממסלולי השחייה בבריכות או את כל הבריכה לטובת חוגים ופעילויות שונות בב‍ריכה.
 13. כניסת בעלי-חיים אסורה לחצר הבריכה זולת כלב נחיה לעיוור
 14. אין לירוק או למחוט את האף לתוך מי הבריכה
 15. הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלת עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, דלקת עיניים או כל מחלה מידבקת אחרת.

הנהלה וצוות מרכז הספורט והבריכ

דילוג לתוכן